Fundacja „Pożywienie-Darem Serca” powstała 1992 roku aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w społeczeństwie, takim jak niedożywienie, szczególnie dotykające dzieci i młodzież w wieku szkolnym.Naszą misją jest stworzenie programów masowego rozpowszechniania pożywienia tak, aby ułatwić dostęp do niego i żeby żadne dziecko nie znało uczucia głodu.Celem Fundacji jest dożywienie dzieci w wieku 5-16 lat, które ze względu na niewydolność wychowawczą lub materialną rodziny, czy ze względu na niewystarczające środki lub sztywne kryteria i procedury, nie zostały objęte rządowym lub gminnym programem pomocy.Fundacja jest organizacją pozarządową, niezależną, nie nastawioną na zysk. W swojej działalności kieruje się zasadą ciągłości, a nie okazjonalnej pomocy.Komu pomagamy
Od 21 lat wspieramy codziennie zdrowym posiłkiem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dożywiamy uczniów warszawskich szkół specjalnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych.
W fundacyjnej kuchni, w każdy powszedni dzień, przygotowujemy 700 obiadów.
Otrzymują je również pacjenci hospicjum oraz osoby zagrożone bezdomnością.

Dbamy również o rozwój psychofizyczny naszych małych podopiecznych. Systematycznie organizujemy akcje pomocowe, warsztaty, spotkania, wycieczki, koncerty i uroczystości świąteczne.
Dzięki naszym działaniom, dzieci nie są głodne, aktywizują się, integrują i nabierają pewności siebie.

Podopiecznymi fundacji są również wychowankowie mazowieckich domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniowie z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
Wciąż przybywa nam podopiecznych i wciąż nasza pomoc – to kropla w morzu potrzeb.
O problemie niedożywienia
Jak wynika z aktualnych badań rządowych oraz organizacji społecznych, problem niedożywienia dzieci wciąż jest ogromny. Ogółem, w przeciętnej polskiej szkole, 34% wszystkich uczniów jada posiłki, 16% uczniów korzysta z nieodpłatnego posiłku, a 5% dzieci powinno takie otrzymywać. Niestety, tak nie jest. Oznacza to, że w przeciętnej polskiej szkole jedna piąta dzieci potrzebuje pomocy w formie nieodpłatnego dożywiania. W Warszawie sytuacja przedstawia się następująco: około 30% uczniów jada posiłek, 8% dzieci korzysta z nieodpłatnego dożywiania. Również tu 5% dzieci, kwalifikujących się do dożywiania, nie otrzymuje go. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują pewną tendencje: im większa miejscowość, tym mniejszy odsetek dzieci korzysta z posiłków szkolnych.Pomoc rządowa jest nie wystarczająca ze względu na sztywne kryteria i procedury, które często uniemożliwiają zakwalifikowanie się do programu nieodpłatnego dożywiania. Wiele szkół uważa, że kryterium dochodowe jest zbyt wysokie. Zwracają uwagę na inne, ważne aspekty: wywiad środowiskowy, indywidualne podejście do problemu, specyfikę sytuacji rodzinnej. Opinia szkoły również powinna być brana pod uwagę.
Dane fundacji:
Fundacja „Pożywienie – Darem Serca”
Al. Jana Pawła II 36c
NIP: 525-15-72-386
00-141 Warszawa
KRS: 0000119205